Všeobecné obchodní podmínky společnosti RedAnts CarSystems GmbH

 1. Všeobecné informace a oblast platnosti
 1. Společnost RedAnts CarSystems GmbH (dále jen „RedAnts GmbH“) poskytuje služby zajišťování kvality pro své zákazníky z průmyslu (dále jen „zákazník“). Veškerá plnění ze smluv o dílo, dodávky nebo služby (dále dohromady také „plnění“) a nabídky společnosti RedAnts GmbH jsou uskutečňovány výhradně na základě těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“).
 2. Tímto výslovně nesouhlasíme s platností případných podmínek zákazníka, které se odlišují od těchto VOP nebo jim odporují. Takovéto podmínky nejsou součástí smlouvy, ledaže by společnost RedAnts GmbH výslovně a písemně s jejich platností souhlasila.
 3. Tyto VOP platí pouze pro právní styk se společnostmi ve smyslu § 14 německého Občanského zákoníku (BGB), právnickými osobami veřejného práva nebo veřejně právními zvláštními fondy.
 4. Společnost RedAnts GmbH a zákazník sjednávají, že tyto VOP neplatí pouze pro jejich první zakázku. Tímto se výslovně sjednává aplikace těchto VOP pro veškerou další obchodní činnost.
 5. Vedlejší úmluvy, ujištění a změny smluv, zejména jednostranná prohlášení, vyžadují písemnou formu. To platí i pro zřeknutí se písemné formy.

 

 1. Nabídky, podklady pro nabídky a uzavření smlouvy, rozsah plnění
 1. Nabídky společnosti RedAnts GmbH nebo předběžné kalkulace nákladů jsou vždy otevřené a nezávazné, dokud je společnost RedAnts GmbH neoznačí výslovně písemně za závazné.
 2. Ke smlouvě dojde pouze tehdy, pokud společnost RedAnts GmbH přijme zakázku zákazníka, ke které došlo telefonicky, prostřednictvím e-mailu nebo písemně, písemným potvrzením zakázky (také e-mailem nebo telefaxem), jiným výslovným potvrzením nebo skutečným provedením plnění na základě těchto VOP.
 3. Na přání společnosti RedAnts GmbH je k důkazním účelům zákazník povinen zaslané potvrzení zakázky s dohodnutým popisem plnění ještě jednou potvrdit vlastnoručním podpisem.
 4. Rozsah plnění vyplývá z popisu plnění v potvrzení zakázky. Ten bude definován a upřesněn na základě údajů a směrnic zákazníka.
 5. Rozsah plnění může obsahovat následující dílčí moduly, které mohou být objednány vcelku nebo také jednotlivě:
 • třídění, zkušební práce a hledání vad u poskytnutých dílů na základě požadavků na kvalitu stanovených a dokumentovaných zákazníkem, formou služby (zkoušky mohou být objednány jako funkční zkoušky, vizuální zkoušky či měření resp.  kompletní zkoušky nebo zkoušky namátkové).
 • dokončovací a doplňkové práce (rework) u vadných dílů formou plnění ze smlouvy o dílo, aby byly splněny požadavky na kvalitu stanovené a dokumentované zákazníkem
 • zajištění/zhotovení potřebných nástrojů formou plnění ze smlouvy o dílo
 • zhotovení nových dílů na základě požadavků na kvalitu stanovených a dokumentovaných zákazníkem formou dodávky ze smlouvy o dílo
 • plnění definovaná v individuálním případě, buď formou služby nebo formou plnění ze smlouvy o dílo.
 • Vyplynou-li během provádění zakázky změny nebo rozšíření stanoveného rozsahu plnění nebo budou-li objednány další dílčí moduly, musí být tyto předem dodatečně a písemně dohodnuty (také prostřednictvím e-mailu nebo telefaxu).

 

 • Provedení smlouvy
 1. Společnost RedAnts GmbH provádí převzatá plnění podle aktuálního stavu techniky a za pomoci kvalifikovaných pracovníků. Dohled nad pracovníky RedAnts GmbH a oprávnění udílet jim pokyny přísluší pouze této společnosti.
 2. Společnost RedAnts GmbH může svá dlužná plnění nechat provést třetími subjekty. Tyto subjekty jsou přitom vázány povinnostmi, které byly sjednány společností RedAnts GmbH vůči zákazníkovi.
 • Povinnosti a součinnost zákazníka
 1. Zákazník poskytne společnosti RedAnts GmbH veškeré informace, podklady, data, vzorky a plány, které jsou potřebné k provedení smluvního plnění, včas k termínu zahájení prací, zajistí veškerá úřední či jiná povolení resp. schválení a poskytne veškerou ostatní součinnost (např. instruktáže). Zákazník udělí společnosti RedAnts GmbH veškeré požadované a potřebné informace.
 2. Zákazník má povinnost zajistit, aby byly prostory, systémy a předměty, které jsou u zákazníka nutné k provedení smlouvy, při zahájení zakázky k dispozici společnosti RedAnts GmbH a aby byly přístupné pro pracovníky společnosti RedAnts GmbH nebo pro její pověřené pomocníky po dobu provádění zakázky.
 3. Zákazník se musí postarat o to, aby místo provedení zakázky odpovídalo všeobecným a případně zvláštním bezpečnostním předpisům. V případě, že na místě provedení zakázky platí zvláštní úřední bezpečnostní předpisy nebo jiná nařízení, která mají na místě význam pro činnost společnosti RedAnts GmbH, tak na to musí zákazník společnost RedAnts GmbH včas před začátkem provádění zakázky upozornit a musí pracovníky společnosti RedAnts GmbH nebo jejich pomocníky příslušným způsobem na místě instruovat.
 4. Zákazník poskytne pro pracovníky a pomocníky společnosti RedAnts GmbH bezplatně přiměřené pracovní místnosti a místnosti na odpočinek, sanitární zařízení a zvláštní ochranný oděv a ochranné pomůcky.
 5. Zákazník se zavazuje k tomu, že se nebude ucházet o zaměstnankyně ani zaměstnance firmy RedAnts GmbH, resp. že je během maximálně 12měsíční lhůty po ukončení jejich pracovního poměru s firmou RedAnts GmbH nezaměstná.
  Zákazník se navíc zavazuje k tomu, že zaměstnankyně a zaměstnance nebude zaměstnávat ani prostřednictvím smlouvy o přenechání zaměstnanců v průběhu 12 měsíců po ukončení pracovního poměru s firmou RedAnts GmbH.
  Pokud se zákazník proviní proti klauzuli o ucházení se o zaměstnance a/nebo o jejich zaměstnání, pak se firmě RedAnts GmbH zavazuje k zaplacení smluvní pokuty ve výši 15.000 eur, slovy patnácttisíc eur.

 

 • Doba plnění a vyšší moc
 1. Dodržení dohodnutých lhůt a termínů plnění předpokládá to, že zákazník poskytne včas veškerou součinnost, která je od něj zejména podle bodu č. 3 vyžadována. Dojde-li na základě zmeškání zákazníka k přerušením nebo k průtahům při uskutečňování plnění, prodlužují se případně dohodnutá období plnění a termíny o dobu tohoto průtahu resp. přerušení.
 2. Nepředvídané, nezamezitelné události a události, které nemohou strany ovlivnit a za které nejsou zodpovědné, resp. události  z vyšší moci, např. válka, přírodní katastrofy nebo pracovní stávky, zprošťují společnost RedAnts GmbH povinnosti plnění po dobu jejich trvání. Dohodnuté lhůty plnění se prodlužují o dobu této poruchy; nastane-li takováto porucha, tak bude zákazník přiměřeným způsobem informován.
 3. Pokud dojde k průtahům nebo k přerušením, za které je zodpovědný zákazník, tak zákazník také hradí náklady eventuálního čekání, další náklady na příjezd a odjezd a ostatní případné navíc vzniklé náklady.
 4. Nároky zákazníka na náhradu škody z důvodu zpožděné dodávky nebo zpožděného plnění jsou vyloučeny. To neplatí, pokud má společnost RedAnts GmbH předepsané ručení v případech úmyslu, hrubé nedbalosti nebo újmy na životě, na těle a na zdraví nebo při závažném porušení smlouvy, zejména pokud je při větších průtazích ohrožen účel smlouvy. V případě zaviněného porušení podstatné smluvní povinnosti nebo hrubé nedbalosti je ručení společnosti RedAnts GmbH za prodlení s dodávkou omezeno na předvídatelnou škodu, která by vznikla v typickém případě.
 5. Zákazník může při průtazích plnění v rámci zákonných ustanovení odstoupit od smlouvy jen tehdy, pokud je za tyto průtahy dodávky zodpovědná společnost RedAnts GmbH. Zákazník je povinen na požádání společnosti RedAnts GmbH prohlásit během přiměřené lhůty, zda z důvodu těchto průtahů od smlouvy odstoupí nebo na plnění trvá.
 6. Společnost RedAnts GmbH se vždy snaží o to, aby dodržela dohodnuté termíny dodávek a plnění. Nastanou-li u společnosti RedAnts GmbH překážky v důsledku výsostných opatření a/nebo událostí, za které není společnost RedAnts GmbH zodpovědná, nebo nedojde-li průkazně bez jejího zavinění k dodávkám od subdodavatele, je společnost RedAnts GmbH oprávněna od smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být prohlášeno vůči zákazníkovi písemně. Ten v takovém případě nemá nárok na náhradu škody.

 

 • Zodpovědnost společnosti RedAnts GmbH při poskytování služeb
 1. Směrodatné pro rozsah zkoušek společnosti RedAnts GmbH jsou – pokud nebylo dohodnuto nic jiného – podklady a výkresy poskytnuté společnosti RedAnts GmbH zákazníkem, zejména tolerance v nich uvedené.
 2. Společnost RedAnts GmbH provádí zkoušky a třídění poskytnutých dílů s tou největší možnou péčí, nezaručuje však absolutní (100%ní) bezchybnost těchto tříděných resp. zkoumaných dílů.
 • Záruka, prohlídka a přejímka u dodávek a plnění ze smlouvy o dílo
 1. Společnost RedAnts GmbH zaručuje, že reworkované nebo nově zhotovené díly či nástroje splňují technické parametry zadané zákazníkem se zohledněním přípustných tolerancí. Společnost RedAnts GmbH výslovně neověřuje, zda jsou parametry a zadání zákazníka správné a funkčně vyhovující.
 2. Společnost RedAnts GmbH zejména nezaručuje to, že se reworkovaný nebo nově zhotovený díl, který odpovídá parametrům zákazníka, funkčně nebo opticky včlení do sestavené věci zákazníka nebo třetího subjektu.
 3. Společnost RedAnts GmbH neověřuje, zda jsou výkresy, dokumentace nebo konstrukční podklady přenechané zákazníkem bezchybné nebo zda se u dílů, které mají být podle parametrů zákazníka reworkovány nebo nově zhotoveny, vyskytují konstrukční nedostatky.
 4. Zákazník má povinnost prohlédnout resp. převzít reworkované nebo nově zhotovené díly nebo nástroje neprodleně po oznámení společnosti RedAnts GmbH o dokončení práce. Pokud zákazník očividné nebo snadno rozpoznatelné závady při řádné namátkové prohlídce nebude okamžitě – nejpozději do 5 dnů – reklamovat, je plnění považováno za převzaté resp. dodané nově zhotovené díly za schválené.
 5. Ukáže-li se závada později, tak musí být tato závada neprodleně po jejím zjištění oznámena společnosti RedAnts GmbH; jinak zákazník ztrácí svá práva na záruku.
 6. Záruční nároky zákazníka se promlčují za jeden rok od oznámení dokončení práce, resp. dodání dílů, pokud zákon nestanovuje závazně delší promlčecí lhůtu, například v případech úmyslně zamlčených nedostatků nebo převzetí jakostní záruky, kde zůstávají další nároky zákazníka nedotčeny.
 7. Společnosti RedAnts GmbH musí být poskytnuta minimálně dvakrát příležitost náhradního plnění během přiměřené lhůty. Pokud jej zákazník odmítne, je společnost RedAnts GmbH osvobozena od povinnosti odstranění závad.
 8. Nároky zákazníka z důvodu nákladů potřebných k účelům náhradního plnění, zejména nákladů na dopravu, práci a materiál, jsou vyloučeny, pokud se tyto náklady zvýší v důsledku toho, že byl předmět náhradního plnění přemístěn na jiné místo, ledaže by toto přemístění odpovídalo použití předmětu k jeho stanovenému účelu. Pokud díly resp. objemy, které byly předmětem plnění ze smlouvy o dílo společnosti RedAnts GmbH a které jsou předmětem dodatečné opravy, byly již vydistribuovány a dodatečná oprava společností RedAnts GmbH je tak vyloučena, tak může být tato dodatečná oprava provedena cizím třetím subjektem pouze po písemném souhlasu společnosti RedAnts GmbH. Přitom musí zákazník jasně definovat rozsah a náročnost dodatečné opravy a prokázat nutnost této opravy.
 9. Pokud se náhradní plnění navzdory dvojí možnosti nepovede, tak může zákazník nehledě na případné nároky na náhradu škody odstoupit od smlouvy nebo snížit odměnu.
 10. Nároky na odstranění nedostatků se nevztahují na nepatrné odlišnosti od dohodnuté jakosti nebo pouhá nevýznamná ovlivnění použitelnosti, na pouhé přirozené opotřebení nebo škody, které vzniknou po přechodu rizik v důsledku chybného nebo nedbalého zacházení, nadměrného zatížení, nevhodnými provozními prostředky nebo na základě vnějších vlivů, které nebyly po smlouvě předpokládány. Pokud zákazník nebo třetí osoba provedla na věci neodborné změny, zpracování nebo opravy, tak pro ně a pro následky z toho vzniklé neexistují žádné nároky z důvodu závad.
 11. Zákazník nesmí záruční nároky vůči společnosti RedAnts GmbH postoupit bez jejího předchozího souhlasu.
 • Ceny, platební podmínky
 1. Pokud smluvní partneři nedohodli individuálně ceny za jednotlivá plnění, platí vždy ceník společnosti RedAnts GmbH platný v okamžiku uzavření smlouvy. K cenám se připočítává zákonná daň z obratu.
 2. Společnost RedAnts GmbH je oprávněna vystavovat týdenní zálohové faktury.
 3. Faktury společnosti RedAnts GmbH budou uhrazeny ve lhůtě deseti dnů od jejich vystavení bez jakékoliv srážky, ledaže by byla výslovně dohodnuta delší platební lhůta. Po uplynutí této platební lhůty je zákazník v prodlení s platbou, aniž by to vyžadovalo jakékoliv upozornění na faktuře nebo upomínku. V případě prodlení je společnost RedAnts GmbH oprávněna požadovat úroky z prodlení podle § 288 německého Občanského zákoníku. Pokud společnosti RedAnts GmbH prokazatelně vznikla vyšší škoda, je oprávněna ji uplatnit.
 4. Platba je považována za splněnou teprve tehdy, když byla částka pohledávky neodvolatelně připsána na účet společnosti RedAnts GmbH.
 5. Postoupení pohledávky vůči společnosti RedAnts GmbH poddlužníkovi nebo faktoringové bance je vyloučeno.
 • Započtení a zadržovací právo
 1. Zákazník může proti nárokům společnosti RedAnts GmbH započítat pouze nesporné, pravomocně zjištěné nebo společností RedAnts GmbH uznané protipohledávky.
 2. Zadržovací právo může zákazník uplatnit pouze s protinároky z toho samého smluvního poměru.
 • Ostatní ručení
 1. Společnost RedAnts GmbH ručí za nároky zákazníka na náhradu škody:
  • které se zakládají na úmyslu nebo hrubé nedbalosti, včetně úmyslu nebo hrubé nedbalosti zástupců nebo pomocníků společnosti RedAnts GmbH,
  • pro újmu na životě, na těle a na zdraví,
  • pokud společnost RedAnts GmbH závadu úmyslně zamlčela nebo převzala záruku za jakost zboží, podle zákonných ustanovení.
 2. V případě porušení podstatných smluvních povinností, které se nezakládá na úmyslu nebo hrubé nedbalosti, je ručení společnosti RedAnts GmbH co do výše omezeno na smluvně typickou, předvídatelnou škodu.
 3. Podstatné smluvní povinnosti jsou ty, jejichž splnění je nutné k dosažení cíle smlouvy. Nepřímé škody, ušlý zisk a ostatní následné škody, které jsou následkem závad na předmětu dodávky, jsou nahraditelné pouze tehdy, pokud byly v typickém případě předvídatelné.
 4. Jinak je ručení společnosti RedAnts GmbH – pokud z těchto obchodních podmínek nevyplývá nic jiného – vyloučeno.
 5. Změna důkazního břemene na újmu zákazníka není s výše uvedenými ustanoveními spojeno.
 6. Pokud škodu převezme pojišťovna společnosti RedAnts GmbH, poskytne společnost RedAnts GmbH zákazníkovi pojistné plnění v celém rozsahu. Výše uvedená ustanovení platí adekvátně pro osobní ručení zákonných zástupců a osob, jejichž služeb využije společnost RedAnts GmbH ke splnění svých povinností.
 7. Výše uvedená ustanovení platí pro veškeré nároky zákazníka na náhradu škody, lhostejno, z jakého právního důvodu, zejména pro porušení povinností z dlužního vztahu a z nepovoleného jednání; s výjimkou nároků na náhradu škody v důsledku prodlení, které jsou odděleně upraveny v bodu č. 5.
 8. Případné vlastní nároky vůči třetím subjektům postoupí společnost RedAnts GmbH zákazníkovi, pokud bude tento sám nárokován.
 • Ochranná práva, výkresy, vzorky
 1. Zákazník ručí společnosti RedAnts GmbH za to, že provedením zadaných plnění a používáním poskytnutých výkresů, vzorků nebo podobných prováděcích předpisů či příkazů nebudou porušena tuzemská či zahraniční ochranná práva třetích osob, zejména patentová a známková práva a práva ochrany vzorů.
 2. Zákazník musí v případě, že třetí osoby uplatní nároky z takovýchto porušení práv, zprostit společnost  RedAnts GmbH veškerých požadavků těchto třetích osob.
 3. Společnost RedAnts GmbH nepřebírá ručení za ztrátu nebo poškození poskytnutých nástrojů, výkresů, vzorků, zařízení a předaných předmětů. Pokud by si zákazník pro toto přál pojištění, tak bude takovéto pojištění uzavřeno pouze z pověření a na náklady zákazníka.
 • Konečná ustanovení
 1. Výlučným místem soudu pro všechny spory vyplývající přímo či nepřímo ze smluvních vztahů uzavřených společností RedAnts GmbH na základě těchto VOP je Lipsko. Společnost RedAnts GmbH je však také oprávněna podat žalobu v sídle zákazníka nebo v jakémkoliv jiném zákonem stanoveném místě soudu.
 2. Pro smluvní vztahy uzavřené společností RedAnts GmbH na základě těchto VOP platí výlučně právo Spolkové republiky Německo s vyloučením aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
 3. Pokud by nějaké ustanovení v těchto obchodních podmínkách nebo ustanovení v rámci ostatních dohod bylo neúčinné nebo se stalo neúčinným, tak je tím nedotčena účinnost všech ostatních ustanovení a ujednání.

 

Verze: leden 2014